Gran Tourism Inc. (sau đây gọi tắt là công ty chúng tôi) Chúng tôi nhận ra rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân là nền tảng của các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và đó là trách nhiệm xã hội của chúng tôi.
Chúng tôi xử lý nhiều loại thông tin, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp.
Liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thiết lập các quy định liên quan và hệ thống quản lý, thiết lập chính sách bảo mật sau đây, đảm bảo rằng các cán bộ và nhân viên của chúng tôi nhận thức đầy đủ về thông tin đó và sử dụng, quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân một cách thích hợp theo chính sách này.

 

1. Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân
Dựa trên việc khách hàng cung cấp cho chúng tôi những thông tin quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống quản lý thông tin để bảo vệ thông tin cá nhân theo tình hình thực tế của từng doanh nghiệp, và sẽ xử lý thông tin cá nhân một cách phù hợp theo quy định quy định liên quan đến việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân.

 

2. Tuân thủ Luật pháp và Quy định
Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân.

 

3. Các biện pháp an toàn
Để bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp như quản lý thông tin cá nhân, chỉ định phương pháp lấy thông tin cá nhân và ngăn chặn truy cập trái phép từ bên thứ ba theo quy định bảo mật thông tin và sẽ ngăn chặn rò rỉ, mất mát, giả mạo, phá hủy, v.v. thông tin cá nhân.

 

4. Yêu cầu từ cá nhân
Chúng tôi sẽ trả lời một cách thiện chí đối với bất kỳ yêu cầu nào từ người đó liên quan đến việc tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

 

5. Quy định quản lý thông tin cá nhân
Để thúc đẩy sự hiểu biết về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc bảo vệ thông tin cá nhân cho các cán bộ và nhân viên của chúng tôi và để quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp, chúng tôi đã thiết lập các quy định quản lý thông tin cá nhân và sẽ tuân thủ các quy định này.

 

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp (hoặc cung cấp) liên quan đến các hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho các mục đích sau.

 

1. Về thông tin cá nhân của bạn
Để cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, v.v.
Để trả lời các câu hỏi về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, v.v.
Để thực hiện các giao dịch kinh doanh như dịch vụ sau bán hàng cho thông tin sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, v.v.
Để xác minh danh tính của bạn cho mục đích bán hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
Để khảo sát bảng câu hỏi và theo dõi các cuộc khảo sát liên quan đến thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, v.v.
Đối với các hoạt động tiếp thị liên quan đến thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, v.v.
Khi cần cung cấp thông tin khác về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, v.v.

 

2. Thông tin cá nhân của cổ đông và nhà đầu tư
Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật
Để quản lý cổ đông theo quy định của pháp luật
Cung cấp thông tin và nghiên cứu cho các cổ đông và nhà đầu tư về hoạt động của Người Đại Diện Độc Lập

 

3. Thông tin cá nhân của đối tác kinh doanh
Đối với các thông tin liên lạc và đàm phán kinh doanh khác nhau cần thiết cho kinh doanh
Để quản lý thông tin và xử lý thu chi

 

4. Thông tin cá nhân của người xin việc
Liên hệ, cung cấp thông tin và tiến hành khảo sát về hoạt động tuyển dụng

 

5. Thông tin cá nhân trong hoạt động quan hệ công chúng
Để cung cấp thông tin như một hoạt động quan hệ công chúng

 

6. Thông tin cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường
Cung cấp thông tin về CSR và các hoạt động bảo tồn môi trường và tiến hành khảo sát bảng câu hỏi

©2024 Gran Tourism Inc. All Rights reserved

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?